ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ

2017-04-19 18:34:00

Наведений договір оренди житлового приміщення є зразковим, але може бути доповненим з урахуванням конкретних умов договору. 

 

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ (ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ) № ________

м. ________________ ___ _________ 2015р.

 

__________________________ (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та __________________________ (надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке:

 ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ (ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ) № ________ м. ________________ ___ __________ 2015р. __________________________ (надалі іменується "Орендодавець", з однієї сторони, та __________________________ (надалі іменується "Орендар"), з іншої сторони, в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона" уклали цей Договір оренди (надалі іменується "Договір") про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1.​ В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у строкове платне користування‚ а Орендар зобов'язується прийняти у строкове платне користування житлове приміщення (квартиру), що визначене у цьому Договорі (надалі іменується "Квартира"), та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві орендну плату.

1.2.​ Адреса Квартири‚ що орендується: Україна, м. ___________, вул. ___________, буд. ___________, кв. ___________.

1.3.​ Загальна площа Квартири‚ що орендується: ___________ кв. м.

1.4.​ Поверх:___________.

1.5.​ Стан Квартири‚ що орендується‚ на момент передання в оренду: придатне для використання у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору.

1.6.​ Недоліки Квартири‚ що орендується‚ на момент передачі в оренду:___________.

1.7.​ В оренду також здається наступне майно‚ яке знаходиться у Квартирі‚що орендується: ___________.

1.8.​ Сторони домовились про такий порядок відновлення приміщення та майна Квартири‚ що орендується: капітальний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________, поточний ремонт Квартири та майна в ній здійснює ___________ .

2. МЕТА ОРЕНДИ.

2.1.​ Квартира‚ що орендується‚ надається Орендарю для проживання.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ ТА МАЙНА В НІЙ В ОРЕНДУ.

3.1.​ Квартира та майно‚ що орендуються‚ повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ___________ днів.

3.2.​ У момент підписання Акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від приміщення‚ що орендується.

4. СТРОК ОРЕНДИ.

4.1.​ Строк оренди приміщення‚ що орендується‚ складає ___________ місяців з моменту прийняття приміщення‚ що орендується‚ за Актом прийому-передачі.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ.

5.1.​ Розмір місячної орендної плати складає:___________грн. (_________прописом __________ гривень).

5.2.​ Орендна плата сплачується Орендарем не пізніше ___________ числа кожного наступного місяця.

5.3.​ Розмір орендної плати може переглядатися за письмовою вимогою Орендодавця.

5.4.​ Зобов'язання Орендаря за сплатою орендної плати забезпечуються у вигляді завдатку в розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень).

5.5.​ Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який строк у розмірі‚ що визначається на момент оплати.

5.6.​ Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати.

5.7.​ Усі витрати за користування комунальними послугами, телефонами, послугами інтернет оплачуються Орендарем самостійно.

5.8.​ У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Квартири та Майна за Актом прийому-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції (якщо такі передбачені цим Договором).

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ.

6.1.​ Орендодавець зобов'язаний:

● забезпечувати безперешкодне використання Орендарем Квартири та майна в цій‚ що орендується‚ на умовах цього Договору;

● не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

6.2.​ Орендодавець має право:

● контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання приміщення та майна Квартири, переданого в оренду за цим Договором;

● виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання;

● здійснювати контроль за станом приміщення Квартири та Майна шляхом візуального обстеження, але з обов'язковим попередженням Орендаря якнайменше день до такого обстеження.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ.

7.1.​ Орендар зобов'язується:

● використовувати Квартиру‚ що орендується‚ виключно у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

● своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

● забезпечувати збереження орендованого приміщення та майна Квартири, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати приміщення та майно Квартири в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване майно та приміщення Квартири в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки;

● дотримуватися протипожежних правил‚ а також правил користування тепловою та електричною енергією‚ не допускати перевантаження електромереж;

● здійснювати за власний рахунок поточний ремонт приміщення та майна Квартири;

● не здійснювати без письмової згоди Орендодавця перебудову та перепланування приміщення Квартири‚ що орендується.

● надати Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором;

● у разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендовану Квартиру та Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна;

● своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний та інші види ремонтів орендованої Квартири.

7.2.​ Орендар має право:

● використовувати орендовану Квартиру та майно в ній відповідно до його призначення та умов цього Договору;

● користуватися системами комунікацій‚ які знаходяться в приміщенні Квартири‚ що орендується;

● здавати майно в суборенду лише за письмовою згодою Орендодавця;

● установлювати сигналізацію та інші системи охорони.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ.

8.1.​ У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

8.1.1.​ Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

8.1.2.​ Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

8.2.​ У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість Орендаря становить загалом не менше ніж___________грн. (_________прописом __________ гривень), Орендар також сплачує штраф Орендодавцю у розмірі ___________грн. (_________прописом __________ гривень).

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. ​Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.2.​ Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

10. ДІЯ ДОГОВОРУ.

10.1.​ Цей Договір підписується між двома фізичними Сторонами.

10.2.​ Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання.

10.3.​ Строк цього Договору починає свій перебіг з ___________ 2015 року та закінчується ___________ 2015 року.

10.4.​ Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.5.​ Договір може бути розірваний на вимогу однієї із сторін Договору у разі невиконання іншою стороною обов'язків передбачених цим Договором.

10.6.​ Орендодавець чи Орендар має право розірвати цей Договір попередивши іншу Сторону за один місяць наперед.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

11.1.​ Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2.​ Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.3.​ Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони укладені (складені) у тій самій формі, що й цей Договір.

11.4.​ Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:                                                                                               ОРЕНДАР:

Прізвище, імя, по-батькові,                                                        Прізвище, імя, по-батькові,              

паспортні дані,                                                                                           паспортні дані,

ідентифікаційний код,                                                                       ідентифікаційний код, 

підписи сторін                                                                                            підписи сторін 

 

  Завантажити договір (pdf)         Завантажити договір (docx)  

 

Залишити коментар